ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์


ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ (iMac) อาคาร 42 ห้อง 4224