บทความปี 2558


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความคณะผู้จัดทำดาวน์โหลด
การสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรองรับการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
The Invention of Automatic Robot Vacuum Cleaning Prototype for Smartphone Controlled
มนิสรา  ชัยสุข
กฤษฎา  จารุพิพัฒนกุล
เศรษฐกาล  โปร่งนุช
รวิ  อุตตมธนินทร์
การสร้างเครื่องมือระบบออกแบบร่วมกันสำหรับการฝึกปฏิบัติของวิชาสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์
Fabrication of Co-design System Tool for Practical Course of Computer Architecture
เศรษฐกาล  โปร่งนุช
อภิรักษ์  ธิตินฤมิต
ญาณาธร เก่งอนันตานนท
ธนินท์ ปฏิญญาวัฒน์
เฉลิมพล อินทร์ประดิษฐ

โปรแกรมนับจำนวนโครโมโซมด้วยเทคนิคการทำเส้นโครง
The Chromosomes Counting Program by Thinning Technique
สาวิณี ทองขำ
สายธาร วงษ์สอน
วรพจน์ ศิริเมฆา
รวิ อุตตมธนินทร์
เศรษฐกาล โปร่งนุช