หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปี 2017
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปี 2017

admin ce
2018-03-26 14:21:57

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปี 2017


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปี 2017 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์พงศ์ อิ่มจินดา และนางสาววันวิสา สุขชัย นักโปรแกรมเมอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา และเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์


นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว
Download