- การลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/59

การลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/59 
รหัส 52-55: 15-20 กรกฎาคม 2559
รหัส 56: 21-26 กรกฎาคม 2559
รหัส 57: 27 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2559
รหัส 58: 2-8 สิงหาคม 2559