- การสอบโปรเจค 1

การสอบวิชาโครงงาน 1 เพื่อแก้ไขเกรด I จัดขึ้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.