ติดต่อสวนสุนันทา

02-160-1471

02-160-1471

ที่ตั้งสวนสุนันทา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม
10300

Department of Computer Engineering
Faculty of Industrial Technology
Suan Sunandha Rajabhat University
1 Dusit Bangkok 10300

แผนที่สวนสุนันทา

เบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ